Tag: รถแลกเงิน

  • ธุรกิจสินเชื่อรถ สินเชื่อ SME

    ธุรกิจสินเชื่อ ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินต่างๆที่จะต้องเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการประเมินสินเชื่อค่อนข้างมาก และใช้ระยะเวลานาน ทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้บริการสินเชื่อ จากบริษัทอื่นๆแทน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทำให้ธุรกิจสินเชื่อนี้เติบโจขึ้นอย่างมากในช่วงระยะหลังที่ผ่านมา หลังผ่านช่วงโควิดระบาด สำหรับวันนี้เราจึงจะมาแนะนำบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อเช่น สินเชื่อรถยนต์ รถแลกเงิน สินเชื่อ SME เพื่อนำเงินมาหมุนในธุรกิจ หรือ ขยายกิจการธุรกิจของตนเอง โดยบริษัทนี้มีชื่อว่า Just Loan โดยมีรายละเอียดของกิจการดังต่อไปนี้ Just Loan ดำเนินธุรกิจบริการทางด้านการเงินให้กับลูกค้าทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ไปเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีข้อมูลประเภทสินเชื่อดังต่อไปนี้ สินเชื่อทะเบียนรถแลกเงิน โดยผู้ต้องการสินเชื่อต้องมีรถยนต์ มีเล่ม โดยสามารถกู้ได้ทั้งปลอดภาระ หรือ ยังติดไฟแนนซ์ โดยสินเชื่อดังกล่าวมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 80% จากราคาประเมินของบริษัท เลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 48 งวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา สำหรับรายละเอียดที่สำคัญของสินเชื่อนี้คือการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่รถยนต์ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามปกติ สินเชื่อ SME สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ SME จะเน้นที่เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของกิจการเป็นหลัก โดยการให้สินเชื่อจะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณา เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายกว่าสถาบันการเงินต่างๆ และมีขบวนการพิจาณาที่รวดเร็ว สำหรับ SME ที่ต้องการนำสินเชื่อไปหมุนเวียนในธุรกิจ…